Yr Ymddiriedolaeth

Croeso i

LlesMerthyr

Rydym yn ymddiriedolaeth elusennol a ffurfiwyd yn 2015 i reoli a datblygu’r cyfleusterau hamdden a diwylliannol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Ein Gweledigaeth

Creu Cymunedau Iachach a Hapusach

Ein Cenhadaeth

I ysbrydoli cymunedau iachach trwy gysylltu pobl â chyfleoedd diwylliannol a hamdden egnïol.

Hrweinir LlesMerthyr gan Brif Weithredwr a bwrdd Ymddiriedolwyr o gefndiroedd amrywiol, ac mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn parah i wella a datblygu ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ar gyfer y gymuned leol.

Rydym yn falch o gynnal ystod amrywiol o weithgareddau a gwasanaethau o fewn ein lleoliadau.

 

Swyddi Gwag Diweddaraf

Swyddog Cymunedol yr Amgueddfa

Swyddi Gwag Achlysurol

I wneud cais am unrhyw un o’r rolau darparwch CV a Llythyr Eglurhaol a’i gyflwyno i p&lenquiries@wellbeingmerthyr.co.uk

Cynorthwywyr Arlwyo

Gweinyddwyr Parc Sblash

Cynorthwy-ydd Canolfan Hamdden

 

Rolau Gwirfoddoli

Mae Bwthyn Joseph Parry Eich Angen Chi!
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’n tîm bach ymroddedig sy’n ein helpu i agor Amgueddfa Bwthyn Joseph Parry ar benwythnosau drwy fisoedd yr haf.
Os gallwch chi sbario unrhyw amser – ffoniwch 01685 727371 yn ystod oriau agor yr amgueddfa neu e-bostiwch gus.payne@wellbeingmerthyr.co.uk
 
cyfartha park and museum castle

Ein Lleoliadau a Chyfleusterau

Gwasanethau Llyfergelloedd Merthyr Tudful

Llyfrgell Dowlais

Click Here

Llyfrgell Canolog Merthyr

Click Here

Hwb Llyfrgell Merthyr  Canolfan Hamdden Merthyr

Click Here

Llyfrgell Aberfan 

Click Here

Llyfrgell Treharris 

Click Here

Cyfleusterau Hamdden

Canolfan Hamdden Merthyr

Click Here

Canolfan Cymunedol Aberfan

Click Here

Astro Turf  Aberfan 

Click Here

Astro Turf Gurnos 

Cynllun Atgyfeirio Cleiflon i Wneud Ymarfer Corff

Click Here

Canolfan Bêl-droed 
Gôl 


Lleoliadau Treftadaeth

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Click Here

Bwthyn Joseph Parry

Click Here

Peiriandy Ynysfach

Click Here

Parciau

Parc Cyfarthfa

Click Here

Parc Sblash a Chaffi Canolfan

Click Here

Canolfan Cymunedol

Canolfan Cymunedol Gurnos

Canolfan Cymunedol Treharris

Click Here

Lleoliad Celf 

Redhouse Cymru

Click Here

Mae LlesMerthyr (Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn flaenorol) yn gwmni elusennol dielw. Bob tro y byddwch chi’n defnyddio neu’n cefnogi ein cyfleusterau, lleoliadau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau mae’r arian yn cael ei ddychwelyd yn ôl i’r Ymddiriedolaeth fel y gallwn barhau i ddarparu ar eich cyfer!

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful Cyfyngedig (WellbeingMerthyr) yn gwmni cyfyngedig trwy warant gyda statws elusennol. Rhif y Cwmni 09172730. Rhif Elusen Gofrestredig. 1160964

Skip to content