Croeso i Amgueddfa ac Oriel Cyfarthfa

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

Mwynhewch amgylchoedd cain yr amgueddfa ddiddorol hon ac a fu unwaith yn gartref teuluol, wedi’i lleoli mewn parcdir hardd, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’r amgueddfa’n dyst i ysbryd y gweithiwr, ysbryd Merthyr a’r stori sy’n gwneud Merthyr mor bwysig mewn hanes i Gymru a Phrydain yn gyffredinol.

Ffioedd mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf:

Oriau agor Nadolig 2023

TypePrice
Adults (16 & Over):
Oedolion (16 a Throsodd):

£2.50
Concessions:
Consesiynau:
£2.00
Under 16:
Dan 16:
Free

Amseroedd Agor:

DayTimes
Monday | Dydd LlunCLOSED | AR GAU
Tuesday | Dydd Mawrth10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)
Wednesday | Dydd Mercher 10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)
Thursday | Dydd Iau10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)
Friday | Dydd Gwener 10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)
Saturday | Dydd Sadwrn 10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)
Sunday | Dydd Sul 10am - 4.30pm
(Last Entry | Mynediad Olaf 4pm)

Edrychwch ar rai o’n fideos isod!

Gweld ein holl gelf ar-lein ar Art UK

Mae LlesMerthyr yn bartner sefydlu Art UK. Elusen fach yw ArtUK sy’n gweithio mewn partneriaeth â 3,000 gasgliadau cyhoeddus, y BBC a sefydliadau eraill i arddangos y gelfyddyd y mae’r DU yn berchen arni. Mae  Art UK eisoes yn cynnwys dros 200,000 o baentiadau olew gan tua 38,000 o artistiaid. Mae’r gweithiau celf hyn mewn amgueddfeydd, prifysgolion, neuaddau tref, ysbytai ac adeiliadau dinesig eraill ar draw y Deyrnas Unedig. Nid yw’r rhan fwyaf o’r gelfyddyd hon ar olwg i’r cyhoedd.

Gall ymwelwyr gyrchu ein casgliadau ar-lein trwy Art UK 

Archebu Tocynnau

Oriel Amgueddfa

Y Casgliad Sain Weladwy

Dyma hanes Mrs Watts-Hughes, cantores a aned yn Nowlais, a wnaeth y llais dynol yn weladwy a ddaeth y fenyw gyntaf i arddangos offeryn gwyddonol o’i chreadigaeth yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain. Dyma gasgliad o’r hyn a alwodd yn ‘Ffigyrau Llais’ sy’n cael eu cadw yng Nghastell Cyfarthfa.

*Er sylw, Saesneg yw iaith y fideo

Casgliad Eifftaidd Southey

Cipolwg byr ar gasgliad anhygoel o wrthrychau a roddwyd i Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa gan Harry Southey.

*Er sylw, Saesneg yw iaith y fideo

Ffotograffau o Idris Hancock o’r Ail Ryfel Byd

Mae gan Gastell Cyfarthfa gasgliad anhygoel a chan fod heddiw yn nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE roeddem yn meddwl y byddem yn dangos casgliad o ffotograffau i chi. Dyma gasgliad o ffotograffau a oedd unwaith yn perthyn i Idris Hancock, a oedd yn byw ym Merthyr Tudful ac yn gwasanaethu gyda Chorfflu Gwasanaeth Brenhinol y Fyddin yn y Dwyrain Canol.

*Er sylw, Saesneg yw iaith y fideo

Am yr Amgueddfa

Comisiynodd y ‘Meistr Haearn’ William Crawshay Gastell Cyfarthfa ym 1824. Roedd y plasty mawreddog castellog hwn yn edrych dros ei waith haearn hynod lwyddiannus ac fe’i galwyd yn “gofeb fwyaf trawiadol yr Oes Haearn Diwydiannol yn Ne Cymru”.

Mae’r amgueddfa’n gartref i’r chwiban stêm gyntaf, y blwch pleidleisio cyntaf a ffrogiau gan Laura Ashley a Julien McDonald. Mae’r amgylchoedd, sef Castell Cyfarthfa, cartref William Crawshay II a’i deulu, yn atgof o oruchafiaeth y Meistri Haearn dros y dref a’r cyfoeth a ddaeth i’r ardal gan y diwydiant haearn.

Yn y Castell gallwch edmygu’r casgliadau celf gain ac addurniadol helaeth. Mae hyn yn cynnwys porslen Abertawe, Nantgarw a Wedgwood a chelf gan Penry Williams y Turner Cymreig, a George Frederick Harris.

Ewch am dro trwy’r orielau hanes cymdeithasol a diwydiannol atmosfferig sy’n olrhain twf y dref hon a fu unwaith yn wych yn gwneud haearn. Dysgwch am Locomotif Penydarren Richard Trevithick ym 1804, y locomotif cyntaf i dynnu llwyth ar hyd cledrau.

Darganfyddwch wreiddiau’r mudiad Llafur, o Wrthryfel Merthyr ym 1831, a merthyrdod Dic Penderyn, i’r AS Llafur cyntaf – Keir Hardie.

Yn olaf, gwelwch ein chwilfrydedd o bob rhan o’r byd gan gynnwys nwyddau bedd yr Hen Aifft.

Cysylltwch ar Amgueddfa

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Parc Cyfarthfa, Brecon Road, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Ffôn: +44 01685 727371

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg


  Sut i gyrraedd Parc Cyfarthfa

  Gallwch lawr lwytho ein map ymwelwyr fel y gallwch gynllunio eich diwrnod allan yng Nghyfarthfa cyn i chi gyrraedd!

  Lle Rydym Ni

  SatNav Côd Post: CF47 8PA

  Mae Parc Cyfarthfa i’r gogledd o Ganol Tref Merthyr Tudful ar yr A470. Mae tua 20 munud ar droed o Ganol y Dref neu mae gwasanaeth bws cyson.

  O’r orsaf fysiau cymerwch lwybr Pontsticill neu Drefechan i gatiau’r parc.

   

  Dod o Hyd i Ni Mewn Car

  O’r de cymerwch draffordd yr M4 i gyffordd 32 a theithio i’r gogledd ar yr A470.
  O’r gogledd dilynwch yr A470 o Aberhonddu.
  O Ganolbarth Lloegr cymerwch yr A465 o’r Fenni.

  Dilynwch yr arwyddion twristiaeth frown.

  Mae digon o le parcio ar gael.

  Hygyrchedd Amgueddfa

  Ymweld ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

  • Mae’r brif fynedfa ar hyd y grisiau i flaen yr adeilad.
  • Mae parcio am ddim ym Mharc Cyfarthfa.

  Symudedd Corfforol

  • Mae’r fynedfa i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio drwy’r cwrt canolog. Pwyswch yr intercom i alw cymorth.
  • Gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio o fewn ardal y cwrt canolog neu o flaen yr adeilad.
  • Mae mynediad cadair olwyn i bob oriel. Gellir ymweld â’r rhan fwyaf o orielau yn annibynnol, ond rhaid i Gynorthwyydd yr Amgueddfa redeg y lifft i’r orielau islawr am resymau diogelwch.
  • Mae cadair olwyn ar gael yn yr islawr. Dyrennir hwn ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Mae amrywiaeth o seddi ym mhob oriel.
  • Byddwch yn ymwybodol bod lefelau llawr anwastad yn yr orielau islawr.

  Nam ar y Clyw

  • Mae gan y rhan fwyaf o orielau ac arddangosion safon dda o ddeunydd ysgrifenedig i gefnogi’r casgliadau.

  Cwn

  • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir i’r Amgueddfa.
  • Mae dŵr yfed ar gyfer cŵn cymorth ar gael ar gais.
  • Mae’n rhaid i gŵn adael y safle i ryddhau eu hunain a bydd staff yn cynorthwyo i ddod o hyd i ardal addas.

  Cyfleusterau

  • Mae Siop yr Amgueddfa a’r Ystafelloedd Te yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.
  • Mae toiledau hygyrch wedi’u lleoli yn Nerbynfa’r Amgueddfa.
  • Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli yn y Toiledau i’r Anabl.
  Skip to content