Yr Ymddiriedolaeth

Cwrdd â’r Tîm

Arweinir LlesMerthyr gan dîm ymroddedig o Ymddiriedolwyr a Rheolwyr sydd wedi ymrwymo i ddarparu a gwella gwasanaethau diwylliannol a hamdden ym Merthyr Tudful.

Ymddiriedolwyr

Hannah Kester

Cadeirydd

Sherideen Methuen

Is-Gadeirydd

Mae gan Sherrie yrfa sydd wedi’i hadeiladu o 18 mlynedd mewn ymarfer, rheolaeth ac arloesedd gofal iechyd ac mae ganddi radd mewn addysg broffesiynol. Arweiniodd newid lleoliad o Dde Lloegr yn ôl i Gymru at newid gyrfa gyffrous gydag un o’r 3 Diwydiant Dyfeisiau Meddygol gorau yn fyd-eang, wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle bu’n dylunio ac yn arwain rhaglen trawsnewid gofal iechyd arloesol. Mae Sherrie bellach yn ymgynghori’n annibynnol ar drawsnewid busnes a gofal iechyd ac mae’n cefnogi dylunio, adeiladu a darparu 11 o safleoedd campws ysbyty yn India. Ei hangerdd proffesiynol yw cefnogi unigolion a sefydliadau i fod y gorau y gallant fod ac mae wedi defnyddio ei chymwysterau mentora a’i phrofiad i helpu i ddatblygu pobl ifanc o fewn y corfflu cadetiaid awyr yn ei hamser hamdden. Yr ansawdd a’r angerdd hwn a’i hysgogodd i chwilio am y cyfle i weithio ochr yn ochr â Lles@Merthyr fel Ymddiriedolwr, i gefnogi twf a gwelliant pobl Merthyr. Ar hyn o bryd mae hi’n datblygu ei sgiliau ei hun ymhellach ac yn hyfforddi i fod yn Hyfforddwr Bywyd. Ei hangerdd personol yw ei theulu a’i ffrindiau. Mae ganddi, yn ei barn hi; 3 o blant mawreddog rhyfeddol o hyfryd sy’n dod â chariad a llawenydd diamod iddi, 3 phlentyn hardd a phartneriaid y mae’n eu hedmygu a’u caru, a gŵr sydd yn ogystal â bod yn ffrind gorau iddi, yn rhoi rheswm iddi garu bywyd a mwynhau bob dydd newydd.

Aled Jones

Cadeirydd

Mae Aled yn hanesydd cymdeithasol, gyda 40+ mlynedd o brofiad o addysgu a gweinyddu graddedig ac ôl-raddedig, ymchwil a rheoli ymchwil fel Athro Hanes Cymru a Dirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth, a Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru. Bellach yn weithgar ym maes hanes diwylliannol, adfer a rheoli treftadaeth yng Nghymru, Gwlad Roeg (Prifysgol Panteion, Athen), Tsieina (Prifysgol Ogledd-orllewin, Xi’an) a’r sefydliad ymchwil ESPRit pan-Ewropeaidd. Mae’r prif fewnbynnau i’r Ymddiriedolaeth yn cynnwys llyfrgelloedd, archifau, arferion amgueddfeydd, a rolau llythrennedd a diwylliant wrth wella iechyd y cyhoedd, adfywio economaidd, cydlynant cymdeithasol a lles. Testun ei ymchwil sylfaenol oedd y wasg bapurau newydd a mudiadau cymdeithasol ym Merthyr Tudful yn ystod ail hanner y 19eg ganrif.

placeholder image for wellbeing merthyr team member

Michelle Jones

Ymddiriedolwr

Mae Michelle wedi bod yn Gynghorydd Lleol ar gyfer Awdurdod Lleol Merthyr Tudful ers iddi ennill ailetholiad yn 2018. Mae’n eistedd ar bwyllgorau Craffu Addysg a SACRE. Mae hi wedi bod yn llywodraethwr ysgol ers dros 15 mlynedd ac yn eistedd ar 2 Gorff Llywodraethu. Mae Michelle yn gweithio i Valley Education Services ac yn gofalu am ofynion cyflenwad yr ysgolion cynradd ym Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Phowys isaf. Mae hi’n aelod gweithgar o Grŵp Cymunedol Cyfarthfa ers ei sefydlu yn 2018. Mae gan Michelle gymhwyster CIPD mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

Melissa Anderson

Is-Gadeirydd

Rwy’n gymharol newydd i’r Bwrdd ond yn credu bod hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Lles@Merthyr – felly rwy’n falch iawn o gael cymryd rhan. Mae fy nghefndir mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Rwy’n rhedeg clwb gymnasteg menter gymdeithasol fawr ac mae gennyf ddiddordeb mawr mewn ymchwil a dirnadaeth, ar ôl bod yn Ddarlithydd mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon yn flaenorol. Deuthum yn Ymddiriedolwr oherwydd rwyf wedi byw yn rhanbarth y Cymoedd ac yn credu’n angerddol yn natblygiad cyfleoedd, gweithgareddau a chyfleusterau a yrrir yn lleol ac a arweinir gan y gymuned, a chredaf fod yr Ymddiriedolaeth yn rhannu fy ngwerthoedd a’m hethos. Mae fy meysydd diddordeb mewn datblygiad cymunedol a chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Rwy’n falch iawn o gael ymuno â’r Ymddiriedolaeth ar adeg sy’n hynod gyffrous yn fy marn i. Bu datblygiadau amlwg ar draws safleoedd Lles@Merthyr dros y 6 mis diwethaf sy’n dyst i waith caled y tîm gweithredol a’r Bwrdd – ac edrychaf ymlaen at weld beth ddaw yn y dyfodol.

David Lewis

Ymddiriedolwr

Jeremy Ashdown

Ymddiriedolwr


Tîm Rheoli

Jane Sellwood

Prif Weithredwr

cysylltwch

Wendy Groves

Rheolwr Busnes a Chyllid

cysylltwch

Ian Carter

Rheolwr Gweithrediadau

Cysylltwch

Leon Phibben

Rheolwr Pobl a Dysgu

cysylltwch

Rebecca Foley

Rheolwr Busnes a Gweinyddu

Cysylltwch

Rhianwen Long

Rheolwr Marchnata ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid

cysylltwch
Skip to content